ΣΚΟΠΟΣ

Το Ελληνο-Αργεντινό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (C.I.C.H.A.) έχει ως σκοπό τη συσπείρωση και αντιπροσώπευση επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων. Επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση και εδραίωση καλών σχέσεων μεταξύ της Αργεντινής και της Ελλάδος, προτάσσοντας το κοινό καλό, με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών και την ενδυνάμωση των κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των δυο κρατών και των λαών τους.

Με γνώμονα τα παραπάνω, το Επιμελητήριο θα αναπτύξει τις ακόλουθες δραστηριότητες :

 • Υποστήριξη μέτρων και πρωτοβουλιών που να προτρέπουν και να προστατεύουν τις εμπορικές, βιομηχανικές και τεχνολογικές ανταλλαγές μεταξύ των δυο κρατών.
 • Εκπροσώπευση των κοινοτήτων σε ό,τι αφορά συναλλαγές σε οικονομικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό επίπεδο.
 • Υποβολή αιτημάτων ψήφισης νομικών και διοικητικών αποφάσεων στις αρμόδιες αρχές.
 • Εκπροσώπευση μελών του επιμελητηρίου στις αρμόδιες αρχές, δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς των δύο κρατών – κατόπιν σχετικού αιτήματος τους- σε θέματα που εμπίπτουν τους σκοπούς του Επιμελητηρίου και εφόσον θεωρηθεί κατάλληλο.
 • Συλλογή και διάθεση στατιστικών, τεχνικών, νομικών πολιτιστικών, τουριστικών και λοιπών πληροφοριών – ειδικά με σκοπό την συμβουλή και τη διάδοση των ανταλλαγών σε εμπορικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό επίπεδο.
 • Στήριξη και παροχή συμβουλών στα μέλη και σε ενδιαφερομένους σχετικά με τις δυνατότητες και τους τρόπους επενδύσεων καθώς και για εμπορικές, τεχνολογικές, πολιτιστικές και τουριστικές ανταλλαγές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προβλέποντας την έκδοση αποφάσεων και ενημερωτικών φυλλάδιων;
 • Διαφύλαξη του κύρους των δύο κοινοτήτων, επαινώντας τις δραστηριότητες των μελών;
 • Διατήρηση επαφών με άλλα Εμπορικά Επιμελητήρια, οργανώσεις και φορείς;
 • Διατήρηση επαφών και ανταλλαγή πληροφοριών με Ελληνικά Ιδρύματα και φορείς ;
 • Προσφορά υποτροφιών και οικονομική στήριξη σε Έλληνες και απογόνους των για την πραγματοποίηση σπουδών και ερευνητικών εργασιών – όπου δικαιολογούνται;
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε συζητήσεις, συνέδρια, ημερίδες με θέματα που αφορούν το Επιμελητήριο;
 • Ίδρυση και ανάπτυξη – υπό ίδια αιγίδα και διαχείριση του Επιμελητιρλιου – πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το ενδιαφέρων των μελών;
 • Πραγματοποίηση εκδηλώσεων που ενδυναμώνουν και βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών.